Od 1987 roku specjalizujemy się w dziedzinie higieny, dezynfekcji i sterylizacji, projektowaniu nowych Centralnych Sterylizatorni i modernizacji już istniejących – dostosowując je do obowiązujących norm i technologii. Sprzedajemy sprzęt i materiały eksploatacyjne do dezynfekcji i sterylizacji oraz do utrzymania czystości.

MISJA

 1. Wspomaganie klientów i realizowanie ich potrzeb w zakresie prawidłowego przebiegu procesów charakterystycznych dla centralnych sterylizatorni szpitalnych.
 2. Dostosowanie oferty ściśle do wymagań klientów pod kątem poziomu ich zaawansowania technologicznego, finansowego, kompetencyjnego.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Celem naszych działań jest uzyskanie i utrzymanie znaczącej pozycji na rynku polskim w zakresie dostaw elementów monitoringu procesów sterylizacji i dezynfekcji maszynowej, specjalistycznych opakowań do sterylizacji oraz wyposażenia technologicznego do jednostek publicznej i prywatnej służby zdrowia oraz przemysłu i zakładów usługowych.

 1. Współpracujemy z wybranymi przez nas światowymi liderami:
  • STERLAB – specjalistą w zakresie wytwarzania systemów chemicznego monitoringu procesów sterylizacyjnych – jesteśmy wyłącznym dealerem w Polsce;
  • WIPAK MEDICAL – wytwórcą opakowań sterylizacyjnych linii STERIKING® – jesteśmy największym w kraju dealerem tej firmy;
  • KARCHER sp. z o.o. – importera profesjonalnego sprzętu do mycia, czyszczenia i utrzymywania czystości – jesteśmy autoryzowanym dealerem;
  • ECOLAB sp. z o.o. – importera m.in. środków do maszynowego mycia i dezynfekcji – jesteśmy dealerem tej firmy;

  co sprawia, że oferujemy towary najwyższej jakości w standardzie preferowanym przez Klientów.

 2. Świadomość Klientów inspirujemy przez rozpowszechnianie najnowszych informacji z tej dziedziny ze szczególnym naciskiem na zapisy dyrektyw UE, prawa krajowego i norm.
  W tym zakresie współpracujemy z Państwowym Zakładem Higieny, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Stowarzyszeniem Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji, Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa i innymi organizacjami.
 3. Pilnie śledzimy sygnały płynące od naszych klientów i z rynku.
 4. Służymy konsultacją w zakresie wyposażenia, procedur i monitorowania oraz dokumentowania procesów sterylizacji i dezynfekcji termicznej. Pomagamy kompetentnie i odpowiedzialnie rozwiązywać problemy klientów i potencjalnych klientów.
 5. Misja jest realizowana przez kompetentny, wykształcony i stale szkolony personel firmy.
 6. Dbamy o kulturę, atmosferę współpracy i zadowolenie naszych pracowników.
 7. Chcemy świadczyć usługi naszym Klientom na coraz wyższym poziomie kompetencji, jakości i kultury; doskonalimy nasz system kierując się wytycznymi TQM.

Od 1987 roku specjalizujemy się w dziedzinie higieny, dezynfekcji i sterylizacji, projektowaniu nowych Centralnych Sterylizatorni i modernizacji już istniejących – dostosowując je do obowiązujących norm i technologii. Sprzedajemy sprzęt i materiały eksploatacyjne do dezynfekcji i sterylizacji oraz do utrzymania czystości.

MISJA

 1. Wspomaganie klientów i realizowanie ich potrzeb w zakresie prawidłowego przebiegu procesów charakterystycznych dla centralnych sterylizatorni szpitalnych.
 2. Dostosowanie oferty ściśle do wymagań klientów pod kątem poziomu ich zaawansowania technologicznego, finansowego, kompetencyjnego.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Celem naszych działań jest uzyskanie i utrzymanie znaczącej pozycji na rynku polskim w zakresie dostaw elementów monitoringu procesów sterylizacji i dezynfekcji maszynowej, specjalistycznych opakowań do sterylizacji oraz wyposażenia technologicznego do jednostek publicznej i prywatnej służby zdrowia oraz przemysłu i zakładów usługowych.

 1. Współpracujemy z wybranymi przez nas światowymi liderami:
  • STERLAB – specjalistą w zakresie wytwarzania systemów chemicznego monitoringu procesów sterylizacyjnych – jesteśmy wyłącznym dealerem w Polsce;
  • WIPAK MEDICAL – wytwórcą opakowań sterylizacyjnych linii STERIKING® – jesteśmy największym w kraju dealerem tej firmy;
  • KARCHER sp. z o.o. – importera profesjonalnego sprzętu do mycia, czyszczenia i utrzymywania czystości – jesteśmy autoryzowanym dealerem;
  • ECOLAB sp. z o.o. – importera m.in. środków do maszynowego mycia i dezynfekcji – jesteśmy dealerem tej firmy;

  co sprawia, że oferujemy towary najwyższej jakości w standardzie preferowanym przez Klientów.

 2. Świadomość Klientów inspirujemy przez rozpowszechnianie najnowszych informacji z tej dziedziny ze szczególnym naciskiem na zapisy dyrektyw UE, prawa krajowego i norm.
  W tym zakresie współpracujemy z Państwowym Zakładem Higieny, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Stowarzyszeniem Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji, Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa i innymi organizacjami.
 3. Pilnie śledzimy sygnały płynące od naszych klientów i z rynku.
 4. Służymy konsultacją w zakresie wyposażenia, procedur i monitorowania oraz dokumentowania procesów sterylizacji i dezynfekcji termicznej. Pomagamy kompetentnie i odpowiedzialnie rozwiązywać problemy klientów i potencjalnych klientów.
 5. Misja jest realizowana przez kompetentny, wykształcony i stale szkolony personel firmy.
 6. Dbamy o kulturę, atmosferę współpracy i zadowolenie naszych pracowników.
 7. Chcemy świadczyć usługi naszym Klientom na coraz wyższym poziomie kompetencji, jakości i kultury; doskonalimy nasz system kierując się wytycznymi TQM.

О нас

С 1987 года мы специализируемся в области гигиены, дезинфекции и стерилизации, проектированием новых ЦСО и модернизацией существующих –в  соответствии с  действующими стандартами и технологиями. Мы продаем оборудование и материалы для дезинфекции и стерилизации а также  очистки.

МИССИЯ

Помощь клиентам и понимание их потребностей надлежащих процессов, характерных для центральной стерилизации больницу.
Регулировка к строгим требованиям клиентов с точки зрения их уровня развития техники, финансовых возможностей.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Нашей целью является достижение и поддержание лидирующих позиций на польском рынке в поставке компонентов для контроля процессов стерилизации и автоматизированной дезинфекции,  специализированного технологического оборудования для государственных структур и частного здравоохранения, промышленности и бытового обслуживания.

Мы работаем с лидерами которых выбрали мы :
STERLAB – специалист по производству химических систем для мониторинга процессов стерилизации – мы являемся эксклюзивным дилером в Польше;
Wipak MEDICAL – упаковки для стерилизации производителя STERIKING ® Line – мы являемся компанией крупнейшим дилером в стране;
Karcher SP o.o. – Импорт и профессиональное оборудование для стирки, уборки и поддержания чистоты – Мы являемся авторизованным дилером;
ECOLAB SP o.o. – Импортер  средств  для автоматизированной очистки и дезинфекции – это дилер компании;

ето означает, что мы предлагаем высокое качество продукции в стандартах которых предпочитают клиенты.
Клиенты вдохновляют осведомленностью путем распространения последней информации в этой области, уделяя особое внимание положениям Директив ЕС, национальных законов и стандартов.
Мы сотрудничаем с Государственным департаментом здравоохранения, комитетом по стандартизации польской Ассоциации руководителей больниц процессом стерилизации и дезинфекции, гигиены, терапии  и других организаций.
Мы предоставляем консультации в области оборудования, процедур, а также мониторинга и документирования процесса тепловой стерилизации и дезинфекции. Грамотно и ответственно помогаем  решать проблемы клиентов .
Миссия осуществляется компетентным, обученным и подготовленным персоналом для непрерывной роботы компании.
Мы заботимся о культуре и духе сотрудничества и удовлетворенности наших сотрудников.
Мы предоставляем услуги для наших клиентов в более высокий уровень компетентности, качества и культуры, улучшение нашей системы по линиям TQM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *